What I teach in Swedish and English (2015)

This was written in 2015 so it’s a bit dated but still rings true.

In English

Japanese Rope Art

The art of tying and being tied has long been my favourite tool for teaching others and expressing myself. It speaks to me in so many different ways: As a philosophical question of beauty and free will (or if we live a life in bondage). As a physical, emotional and mental dialogue between people, and a deep spiritual practice. As an interesting visual art form that springs from a modern sharing culture and a historical legacy. The fact that tying people with rope is physical and concrete makes it a great vessel for more emotional and abstract subjects.

Power & Surrender

The act of consensually taking or surrendering power has been the focus of my own exploration during the past decade. To responsibly hold power and letting go into surrender are skills that can be taught and practised. In society today there is an imbalance that values power higher than surrender. The results are conflict and exhaustion in a non-consensual power dynamic. When done consensually letting go into surrender is peaceful and holding power is empowering, and together they create an intimate connection between two or more people. We all have an individual and constantly changing way towards power and surrender. This is why I believe in providing experiences and holding space that includes everything from physical sensations such as rope, pain and pleasure, to emotional sensations such as vulnerability, trust, pride and shame.

Play as the Way

I use playfulness as an methodology to approach subjects that are outside our comfort zone. May it questioning self-doubting ideas, archetypes in sexuality and power/surrender dynamics, or exploring our primal instincts. Being playful about something serious makes it safe because play does not seek to obliterate or transform differences. It allows for interaction and exploration because it operates on a deeper level where there are no differences that make a differences. Make believe and pretend that you are someone or something else, and in return you to taste an experience that may change your life in general.

Body Awareness and Anatomy

I believe being aware of our body and how it interacts with the space around us is a key to knowing ourselves. Because it provide instant feedback on our physical and emotional state of being. We feel butterflies in our tummy, stress building tension, warmth from other people and pain warning us when we are in danger. Listening to these sensations make us present here and now. In contact with others they form a wordless language that communicate feelings and intentions. Body awareness is an intuitive knowledge that we practice by interacting with ourselves and others. Anatomy is the schoolbook knowledge that we practice by studying the body. I teach the combination of body awareness and anatomy because they strengthens each other by both knowing and experiencing.

In Swedish

Japansk repkonst

Konsten att binda och att bli bunden har länge varit mitt favoritverktyg för att lära andra och uttrycka mig själv. Det talar till mig på så många nivåer: som en filosofisk fråga om skönhet och frihet (eller om vi lever ett förutbestämt liv i fångenskap). Som en fysisk, emotionell och mental dialog mellan människor, och en djupt spirituell upplevelse. Som en intressant visuell konstform sprungen ur en modern deltagarkultur med ett långt historiskt arv. Att binda människor med rep är fysiskt och konkret, varför det är en utmärkt ingång till mer emotionella och abstrakta frågor.

Makt och hängivelse

Att med samtycke förvalta och överlämna makt har varit fokus för mitt utforskande under det senaste årtiondet. Att med ansvar använda makt och släppa taget in i hängivelse är en färdighet som kan läras ut och tränas. I dagens samhälle finns en obalans som värderar makt högre än hängivelse. Resultatet blir konflikter och utmattning i en icke-samtyckt maktkamp. Att med samtycke släppa taget in i hängivelse är vilsamt medan att hålla makten är stärkande. Tillsammans skapar de olika positionerna ett intimt samspel mellan två eller flera människor. Vi har alla vårt eget föränderliga förhållningssätt till makt och hängivelse. Det är min övertygelse att tillåtande rum och trygga personliga upplevelser är grunden för att utforska allt ifrån fysiska sensationer som rep, smärta och njutning, till emotionella sensationer som sårbarhet, tillit, stolthet och skam.

Lekfullhetens väg

Jag använder lekfullhet som ett verktyg att närma mig ämnen utanför vår komfortzon. Det kan vara ifrågasättande av negativa självuppfattningar, arketyper kring makt och hängivelse, eller utforskande av våra primitiva instinkter. Att ha ett lekfullt förhållningssätt till ett allvarligt ämne jämte sig själv och andra gör det tryggare att utforska eftersom lek inte strävar efter att förändra eller förinta olikheter. Praktiken att leka sker på en djupare nivå där inga olikheter gör oss olika. Prova på och låtsas att vara någon eller något annat för en liten stund och du får smaka en upplevelse som kan förändra ditt liv i stort.

Kroppsmedvetenhet och anatomi

Medvetenhet om vår kropp och hur den interagerar med rummet omkring oss är en nyckel till att känna oss själva, eftersom den ger direkt återkoppling om vårt fysiska och emotionella tillstånd. Vi upplever fjärilar i magen, stress som bygger spänningar, värmen från andra människor och smärta som uppmärksammar oss på fara. Att lyssna på dessa sensationer gör oss närvarande här och nu. I kontakt med andra skapar de ett ordlöst språk som förmedlar våra känslor och intentioner. Kroppsmedvetenhet är en intuitiv kunskap som vi tränar genom att interagera med andra och oss själva. Anatomin är skolbokskunskapen om hur kroppen fungerar. Jag lär ut dem tillsammans eftersom de stärker varandra genom att låta oss både veta och uppleva.